Klauzule obowiązku informacyjnego

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Gdańsk Adwokat Beata Nowakowska.
 2. Inspektorem ochrony danych jest administrator (działalność jednoosobowa), kontakt: poczta@adwokatnowakowska.pl .
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oferowanych przez kancelarię, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. (Artykuł 6). Dane mogą zostać użyte również  wykorzystane w celu wykonania ciążących na kancelarii obowiązków prawnych, ustalania i dochodzenia roszczeń, funkcji statystycznych, obsługi rozliczeń finansowych, a w tym wystawiania dokumentów finansowych i ich przechowywania zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  Co do zasady, dane pozyskiwane są wraz ze zgodą na ich przetwarzanie w powyższym celu.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą instytucje i organy publiczne, strony postępowań i ich pełnomocnicy).
 5. W sporadycznych przypadkach, z racji interesu prawnego klienta, dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego w ramach czynności niezbędnych do prawidłowego udzielenia pomocy prawnej. Kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w siedzibie kancelarii.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres [do czasu odwołania zgody, bądź do czasu zgodnego z przepisami prawa).
 7. Każdy klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Naturalna konsekwencją ustanowienia ograniczeń może być utrata możliwości realizacji pomocy prawnej.
 8. Każdy klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu, który będzie jego następcą, w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Z racji wymagań ustawowych, klienci są zobowiązani do podania danych osobowych zgodnych z wymaganiami postępowania, które jest przedmiotem pomocy prawnej udzielanej przez kancelarię. Konsekwencją niepodania stosownych danych osobowych na poszczególnych etapach postępowania będzie konieczność zawieszenia pomocy prawnej do czasu udostępnienia odpowiednich informacji.
 10. Strona nie zawiera żadnych automatycznych programów służących do automatycznej analizy danych i ich profilowania, poza plikami cookies, które są elementem hostingu, ale nie stanowią przedmiotu zainteresowania mojej kancelarii.

 

                                                                                                   #Adwokat Beata Nowakowska