Rozmowy o prawie

Wyborcze terminy

Jeżeli ktoś zamierza głosować poza swoim miejscem stałego zamieszkania, to musi pamiętać, że dziś upływa termin na dopisanie się do listy wyborców w innym niż miejsce stałego zameldowania obwodzie wyborczym. We wniosku o wpis na listę wyborców należy podać: 

- nazwisko i imię,

- imię ojca,

- datę urodzenia,

- numer ewidencyjny PESEL,

- adres zamieszkania.

Więcej czasu mają osoby, które w dniu wyborów przebywać będą za granicą. Na zgłoszenie się do właściwego konsula mają jeszcze dwa dni, to jest do 21 maja. Zgłoszenie wniosku o wpis do spisu wyborców w obwodzie utworzonym poza granicami Polski można przekazać ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej, do czego warto wykorzystać aplikację dostępną na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W zgłoszeniu należy podać dane, o których wspominałam wyżej i dodatkowo:

 - adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, 

- adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), 

- numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego wraz z miejscem i datą jego wydania. 

Jest jeszcze jeden wariant uzyskania uprawnienia do głosowania poza swoim miejscem zamieszkania. Można spełnić swój obowiązek obywatelski na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania  Osoba, która w terminie do 22 maja uzyska takie zaświadczenie może głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.  Stosowny wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest zameldowany, a więc i wpisany na listę wyborców, Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej, telefaksem lub w formie elektronicznej. Oczywiście, wydanie zaświadczenia wiąże się ze skreśleniem z urzędu wyborcy ze spisu wyborców, w którym dotychczas był ujęty. Utrata zaświadczenia o prawie do głosowania nie upoważnia do otrzymania kolejnego zaświadczenia. Z racji wykreślenia z listy wyborców w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe głosowanie nawet w miejscu swojego zamieszkania.