Rozmowy o prawie

Ważne ostrzeżenie konsumenckie UOKiK - kredytów z tej firmy nie należy brać.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał kolejne ostrzeżenie konsumenckie. Chodzi o firmę Europejska Grupa Finansowa Council z Wrocławia, która prowadzi pośrednictwo kredytowe pod marką Personal Finanse kierując swą ofertę do osób, które mają problemy z BIK. Osobom tym proponuje kredyty, których warunki nie odpowiadają potrzebom konsumentów, a co często idzie w parze realnym możliwościom spłaty. Jednocześnie, jak czytamy w komunikacie, korzystanie z usług firmy może skutkować koniecznością zapłaty wysokiego wynagrodzenia. 

Prezes UOKiK zareagował na liczne skargi i wszczął postępowanie przeciwko firmie EGF Council, a w wyniku uznania, że praktyki spółki mogą skutkować znacznymi stratami finansowymi i wśród szerokiej rzeszy konsumentów, wydał ostrzeżenie konsumenckie. 

W komunikacie zwraca się uwagę na to, że EGF Council:

  1. proponuje potencjalnym klientom kredyty, które nie przekraczają ich potrzeby twierdząc, że nadwyżkę można zwrócić do banku. Osoby zgłaszające się do EGF otrzymują propozycję zawarcia jednej a nawet kilku umów, których wartość znacząco przekracza ich potrzeby. Pracownicy firmy przekonują, że to korzystna oferta, bo niewykorzystane pieniądze będzie można zwrócić. Wedle tłumaczeń ma to być działaniem zmierzającym do wyczyszczenia historii kredytowej, przy czym wedle skarg mają być stosowane zapewnienia wprowadzające w błąd co do intencji
  2. powyższe skutkuje tym, że szybko okazuje się, że zaciągniętego kredytu nie daje się spłacić, bo procedury zwrotu się opóźniają, a odsetki od wyższych kredytów przekraczają możliwości kredytobiorców. 
  3. nakłania osoby, bez aktualnej zdolności kredytowej, do korzystania przy zaciąganiu zobowiązań kredytowych z pomocy osoby trzeciej. Osoba taka wskazywana jest jako osoba uwiarygadniająca. Zobowiązanie ma być przeniesione na właściwą osobę po pewnym czasie. Nie jest zaś pewnym to, że bank (wierzyciel) udzieli zgody na przejęcie długu. 
  4. nie informuje klientów o rzeczywistych kosztach usługi pośrednictwa finansowego realizowanej podczas zawierania umowy. Po fakcie, kredytobiorcy skarżyli się do UOKiK, że kwota kosztów była zaskakująco wysoka. 

Warto przypomnieć, że zgodnie z zapisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ostrzeżenia konsumenckie są wydawane w sytuacji, gdy Urząd nabierze szczególnie uzasadnionego podejrzenia, że przedsiębiorca stosuje nielegalne praktyki rynkowe, które mogą narazić szeroki krąg konsumentów na niekorzystne skutki, a w tym na znaczne straty finansowe. 

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk