Rozmowy o prawie

"Twój pies, nasz problem". Akcja pomorskich straży gminnych. Masz psa, pamiętaj o obowiązkach.

Tak, jak wiele osób mam psa i dziesiątki torebek na psie odchody. Wiele osób jedna nie docenia problemu i idąc na spacer z psem zostawia po sobie brud na ogólnie dostępnych zieleńcach. Mieszkam na małej ulicy, na której jest jeden zieleniec. Niestety, pojawia się na nim bardzo wiele osób z sąsiednich ulic i domów. Niestety, nie widziałam przypadku, by któraś z nich sprzątała po swoim psie. Po tym, jak pies załatwi swoje potrzeby, odchodzą na swoje czyste podwórko.

W tym kontekście cieszę się z tego, że straże gminne województwa pomorskiego rozpoczęły akcję "Twój pies, nasz problem". W jej ramach strażnicy zwrócą uwagę na to, że fakt posiadania psa oznacza szereg obowiązków i nie jest to wyłącznie obowiązek wyprowadzania psa kilka razy dziennie na dwór. Równie ważnym obowiązkiem jest to, by posprzątać po swoim psie. Problem z zanieczyszczeniem po psach zgłosiło aż około 18% respondentów ankiety przeprowadzonej przez Straż Miejską w Gdańsku, której celem było sprawdzenie, co mieszkańcy uważają za problem.

Akcja potrwa do 22 kwietnia. Choć w komunikacie straży jest zapowiedź działań prewencyjnych, to należy się spodziewać, że w ruch pójdą bloczki mandatowe. 

§ 24. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:
1) sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt i ludzi;
2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii;
3) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta;
4) w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu;
5) wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa w momencie rozdrażnienia. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.
Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy psów, u których występują przeciwwskazania:
a) anatomiczne,
b) zdrowotne;
2) wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów-opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii;
3) do 12 miesiąca życia.
Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 muszą być stwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu.

§ 25. Zabrania się:
1) wypuszczania zwierząt domowych bez możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi;
2) pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk