Rozmowy o prawie

Te zmiany prawa nie mogą czekać. Zbyt wiele nieszczęść jest w tle działalności "pożyczkowej".

19 maja 2015 rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, który to projekt ma zwiększyć poziom ochrony osób korzystających z kredytów i pożyczek w segmencie instytucji parabankowych, działających nielegalnie, a także prowadzących działalność z ukrytym przed klientem zamiarem oszustwa. 

Zgodnie z projektem Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła prowadzić postępowania wyjaśniającego w stosunku do tych podmiotów. Swe działania KNF prowadzić będzie w ścisłej współpracy z organami ścigania, co ma znacznie przyspieszyć proces składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Stanie się tak, albowiem projekt przewiduje w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa w zakresie funkcjonowania rynku finansowego możliwość udostępniania przez KNF informacji stanowiących tajemnicę bankową przy składaniu zawiadomień do prokuratury.

Zakłada się, że projektowane rozwiązania przyniosą pozytywny efekt zarówno dla konsumentów, jak też dla branży pożyczkowej i wpłyną na obniżenie kosztów pożyczek i kredytów konsumenckich. 

Projekt eliminuje lub znacznie ogranicza szansę na stosowanie przez nieuczciwych przedsiębiorców praktyk, sprowadzających się do pobierania nadmiernych i nieuzasadnionych opłat administracyjnych związanych z udzieleniem i szeroko rozumianą obsługą pożyczki. To, co bardzo ważne dla większości osób korzystających z pożyczek pozabankowych, to fakt, że projekt przewiduje również wprowadzenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego i maksymalny pułap odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu konsumenckiego.

Klient instytucji pożyczkowej będzie lepiej chroniony w przypadku zalegania ze spłatą pożyczki. W projekcie sprecyzowano  bowiem dozwolone reguły naliczania przez przedsiębiorców odsetek za opóźnienie w spłacie, a także zapobiega obciążaniu klientów wygórowanymi kosztami windykacji, które nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów windykacji, ale je przewyższają wielokrotnie.

Bardzo ważne jest to, że prowadzenie działalności pożyczkowej będzie wymagało określonej formy prawnej. Wymagana będzie bezwzględnie niekaralność za określoną grupę przestępstw osób pozostających we władzach spółki i prokurentów.

Z chwilą wejścia w życie zmian nastąpi też zaostrzenie sankcji karnych za przyjmowanie i gromadzenie bez wymaganego prawem zezwolenia środków finansowych innych osób z zamiarem obciążania ich ryzykiem.

Ilość nieszczęść ludzkich wynikających z tego, że starsi ludzie nie doczytali warunków udzielenia pożyczki jest już tak duża, że te zmiany w prawie nie powinny czekać ani jednej niepotrzebnej chwili. Powinny być priorytetem działań rządu i posłów. Zmiany te są ważne dla eliminowania krzywdy ludzkiej.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk