Rozmowy o prawie

Rzeczy znalezione - nowe przepisy od 21 czerwca!

W niedzielę weszła w życie Ustawa o rzeczach znalezionych, która określa prawa i obowiązki znalazcy rzeczy, a także zasady przechowywania rzeczy znalezionych, a w tym sposób postępowania z rzeczami, które mogą mieć wartość historyczną, naukową lub artystyczną. Zgodnie z ustawą stworzony zostanie też krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. Przepisy ustawy dostosowują wcześniej obowiązujące regulacje do aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej.

Zgodnie z treścią ustawy minimalna wartość rzeczy znalezionej, która skutkuje wystąpieniem uprawnień i obowiązków znalazcy, ale i właściwego organu do przechowywania rzeczy znalezionej i poszukiwania jej właściciela, ustalona została na kwotę 100 zł.

Zgodnie z nowymi przepisami znalazca rzeczy, której właściciela można zidentyfikować, powinien ją niezwłocznie zawiadomić fakcie znalezienia rzeczy i wezwać do jej odbioru. W przypadku, gdy nie można właściciela określić, znalazca powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu rzeczy starostę, bo właśnie ten organ jest właściwy do odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, ich przechowywania oraz wdrożenia poszukiwań osób uprawnionych do odbioru zagubionych przedmiotów.

Szczególne postępowanie dotyczy zabytków lub materiałów archiwalnych. Znaleziony zabytek staje się własnością Skarbu Państwa, a znalazcy przyznaje się nagrodę. Zabytki zgłoszone właściwym organom będą wpisywane do rejestru utraconych dóbr kultury, który prowadzić ma ministra właściwy do spraw kultury.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk