Rozmowy o prawie

Rozwiązano zgromadzenie pod sejmem. Protestujących wyniesiono. Opór to wykroczenie.

Nie jest moim celem komentowanie polityczne faktu przesunięcia osób protestujących pod sejmem na drugą stronę stalowych barierek rozstawianych wokół sejmu. To niech robią politycy i dziennikarze.

Uważam zaś, że jako prawnik, adwokat powinnam przypomnieć, że w przypadku każdego zgromadzenia może dojść do jego rozwiązania. To, że policjant nie powoła się na "paragraf", o który pytał jeden  wyprowadzanych, nie oznacza tego, że zgodnie z prawem należy się podporządkować decyzji.

Zwrócić należy przy tym uwagę na treść art. 52. kodeksu wykroczeń, który mówi, że osoba przewodnicząca zgromadzeniu rozwiązanemu lub zgromadzeniu zakazanemu lub odmawiająca opuszczenia miejsca demonstracji mimo, że nie ma do tego miejsca prawa może zostać uznana za winną wykroczenia, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności

Art. 52. § 1. Kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia
– podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
§ 2. Kto:
1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia,
2) organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
3) przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go,
4) bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia
– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Kto:
1) będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmuje środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,
2) nie podporządkowuje się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485),
3) wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu
– podlega karze grzywny.
§ 4. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Adwokat Gdańsk

Beata Nowakowska