Rozmowy o prawie

Po klęsce żywiołowej rzeczoznawcy mają masę pracy. Nie czekaj na nich z założonymi rękoma.

W kontekście zdarzeń związanych z wichurą dostałam wczoraj telefon. Ktoś pytał, co ma robić, bo przecież przez infolinię ubezpieczyciela otrzymał wiadomość, że ze względu na ilość szkód, wizyta rzeczoznawcy dojdzie do skutku w najbliższych dniach. Mówił jednocześnie, że uszkodzenia w połaci dachu sprawiają, że może dojść do kolejnych uszkodzeń.

Cóż miałam odpowiedzieć? To proste, trzeba przeczytać tak zwane ogólne warunki ubezpieczenia. Mowa w nich o tym, jakie obowiązki ma ubezpieczony po szkodzie.

Dla przykładu:

1. W razie zajścia wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

2. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

3. Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia, zwraca koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

 

Jak widać, nie można czekać na pogorszenie stanu obiektu ubezpieczonego. Choć to wydaje się trudne, należy niezwłocznie działać celem zabezpieczenia obiektu przed kolejnymi szkodami. Czyli, w miarę możliwości nakryć plandeką, obić deskami. Można i należy wykonać zdjęcia obrazujące stan obiektu przed zastosowaniem zabezpieczeń, ale brak wizyty rzeczoznawcy nie jest podstawą do zaniechania czynności zabezpieczających. Szczególnie, gdyby ich zaniechanie mogło stanowić podstawę do uznania, że ubezpieczony chciał przeprowadzić większe naprawy kosztem ubezpieczyciela wykorzystując stan po awarii budynku w wyniku klęski żywiołowej.

 

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk