Rozmowy o prawie

Opady a ogólne warunki ubezpieczenia. Czy wiecie na co się zgodziliście kupując polisę.

IMGW ostrzega przed ulewnymi deszczami. Za oknem ścian wody. Bardzo dobry powód, by przypomnieć wszystkim, że podpisując się pod polisą poświadczamy zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń. Wielu podpisuje, choć nie wie, co w tych warunkach jest napisane.
Warto poznać definicje deszczu nawalnego i szkód zalaniowych. Najważniejsze to jednak to, by zapoznać się z wykluczeniami odpowiedzialności towarzystwa i podjąć starania, by nie dopuścić do sytuacji, w której spotkamy się z odmową wypłaty odszkodowania.
Z sieci ściągnęłam taki dokument.
Ubezpieczyciel X pisze w nim:
X nie odpowiada również za szkody wynikające z:
1) umyślnego działania Ubezpieczonego lub osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, lub pomocy domowej,
2) rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
...
11) zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez:
a) niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory, albo
b) będące w nienależytym stanie dach lub obróbki blacharskie, zanieczyszczone lub zamarznięte rynny lub rury spustowe, niewłaściwie zabezpieczone lub niezabezpieczone ściany, balkony, tarasy, drzwi, okna i inne otwory, jeżeli obowiązek konserwacji urządzeń, instalacji lub elementów należał do Ubezpieczonego.
Jak widać, ubezpieczyciele nie są wcale skorzy do płacenia za każdą szkodę. Aby ochronić swoje interesy stosują wykluczenia. Bądźcie pewni, że po zalaniu możemy usłyszeć, że mieliśmy za małe rynny, które dodatkowo były zanieczyszczone przez liście. Dbajmy o to, by były czyste, a najlepiej, w czasie deszczu nawalnego sprawdzajmy, czy nie dzieje się coś złego, by natychmiastowo reagować. To najlepsze ubezpieczenie, by nie dopuścić do szkody.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk