Rozmowy o prawie

Nie docenialiście możliwości posła Liroya? Okazuje się, że chyba to on wygra walkę z ISKRĄ!

Interpelacja nr 1091

do ministra rozwoju, ministra sprawiedliwości

w sprawie pomiarów prędkości urządzeniem Iskra-1

Zgłaszający: Piotr Liroy-Marzec

Data wpływu: 13-02-2016

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze!

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi obecnie sprawę z oskarżenia KMP w Kielcach o czyn z artykułu 92 k.w. Jako dowód w sprawie użyty został wynik pomiaru prędkości dokonany przy użyciu urządzenia Iskra I – radaru ręcznego nieposiadającego wideo rejestratora.

Wobec powyższego, proszę o odpowiedź na pytanie, czy dokonywanie pomiaru prędkości pojazdu mechanicznego przy użyciu urządzenia Iskra I jest naruszeniem przepisów rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 17.02.2014 r. w sprawie wymogów, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym itd. (Dz. U. z dn. 6.03.2014 poz. 281)?

Przy bezspornym ustaleniu, że urządzenie Iskra I nie posiadało wideo rejestratora, prowadzenie przed Sądem dowodu z pomiaru dokonanego takim urządzeniem staje się wątpliwe.

Z poważaniem,

Piotr Liroy – Marzec

Taką interpelację złożył poseł Piotr Liroy-Marzec 13 lutego 2016. Dzisiaj, po dwóch miesiącach, na portalu rp.pl pojawia się informacja, że minister sprawiedliwości przyznał, że urządzenie radarowe służące do pomiaru prędkości pojazdów powinno pozwalać na wskazanie pojazdu, którego prędkość została zmierzona.

Aczkolwiek wypowiedź ministra należy uznać za truizm w świetle przepisów prawa, które od dawna regulują kwestię wyposażenia urządzeń pomiarowych w sprzęt pozwalający udokumentować pojazd, którego kierowca przekracza dopuszczalną prędkość, to dobrze się dzieje, bo może ten właśnie głos stanie się wskazówką dla sądów, które można powiedzieć, bardzo niechętnie negatywnie oceniały pomiary prędkości dokonane przy pomocy tego urządzenia pomiarowego.

W dziwnym kraju żyjemy, by dla przyjęcia do wiadomości, jak to mówił klasyk, oczywistej oczywistości, którą jest przepis prawa, czy to obowiązującego wcześniej, czy obowiązującego od dwóch lat, trzeba było interpelacji poselskiej. Czy nie wystarczy po prostu stosować prawa, które obowiązuje?

 

Warszawa, 15-03-2016

Szanowny Panie Marszałku,

istotnie, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 281), konstrukcja i wykonanie przyrządu powinny zapewniać wskazanie pojazdu, którego prędkość została zmierzona.

Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, powinno być spełnione również w przypadku, gdy wykonuje się pomiar prędkości pojazdu jadącego w grupie pojazdów, lub w przypadku, gdy pojazd ten wymija, omija lub wyprzedza inny pojazd (ust. 2). W przypadku niespełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 1, przyrząd nie powinien wskazywać i rejestrować wyniku pomiaru prędkości.

W sytuacji odmowy przyjęcia mandatu przez kierującego, który miał przekroczyć dozwoloną prędkość, postępowanie o wykroczenie toczy się przed Sądem na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia (k.p.s.w.) i w ramach stosownego odesłania – Kodeksie postępowania karnego (k.p.k).

Zgodnie z art. 7 k.p.k. w zw. z art. 8 k.p.s.w., organy postępowania kształtują swe przekonania na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Ustanowiona w tym przepisie zasada swobodnej oceny dowodów dotyczy wszystkich dowodów, w tym wyników urządzeń pomiarowych.

Dowód ten jest oceniony w powiązaniu z treścią zeznań świadków, w tym przede wszystkim osoby obsługującej radar. Identyfikacja pojazdu, którego prędkość jest kontrolowana za pomocą tego rodzaju urządzenia, jakim jest Iskra – 1, następuje poprzez bezpośrednią obserwację pojazdu. W kontekście oceny wartości dowodowej wyników urządzenia pomiarowego mają istotne znaczenie także wyjaśnienia obwinionego.

W toku postępowania rozpoznawczego Sąd bada czy konkretne urządzenie pomiarowe uzyskało decyzję zatwierdzenia typu i posiada aktualną legalizację, czy urządzenie to zostało użyte zgodnie z warunkami właściwego stosowania przyrządów, w tym zgodnie z instrukcją obsługi, z uwzględnieniem wersji, w jakiej przyrząd został wykonany i przewidzianego dla niego trybu pracy.

Uwzględnienie i dopuszczenie dowodu z wyniku badania pomiaru prędkości urządzeniem niespełniającym wymogów w/w rozporządzenia należy do wyłącznej kompetencji orzekającego w sprawie sądu i podlega kontroli instancyjnej (w przypadku wniesienia środka zaskarżenia).

Poza zakresem kompetencji Ministra Sprawiedliwości pozostaje ocena wartości dowodowej wyniku pomiaru prędkości przy użyciu urządzenia wskazanego w interpelacji.

Z poważaniem

Łukasz Piebiak

/podpisano elektronicznie/

 

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk