Rozmowy o prawie

Kominiarz nie tylko z kalendarzem. Masz piec, musisz pilnować przeglądów kominiarskich.

Dziś na mojej ulicy pojawił się kominiarz. Jakkolwiek z racji korzystania z ogrzewania systemowego jego wizyty oczekuję w końcu roku, gdy przyniesie kalendarz, to jednak większość właścicieli domków powinna go zaprosić, bo ogrzewając się samodzielnie podlegają obowiązkowi przeprowadzania kontroli przewodów spalinowych. 

Pomyślałam, że warto przypomnieć o zobowiązaniach prawnych właścicieli obiektów budowlanych do zapewnienia prawidłowego stanu przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Obowiązek wynika z zapisu Prawa budowlanego, o którym nie wszyscy wiedzą, a bywa też, że po prostu lekceważą ten obowiązek.

Art. 62.  [Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów]
1.  Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 

1)  okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

a)  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b)  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c)  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Kontrole takie przeprowadzać mogą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Art. 62. 6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać: 1)  osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

Wiele osób uważa, że zamontowanie wkładu ze stali nierdzewnej i wizyty serwisanta pieca gazowego są wystarczające, ale muszę ich zmartwić. Trzeba dbać o przeglądy kominiarskie. Dla swojego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa innych osób i dla zachowania szans na likwidację szkody pożarowej. Bez przeglądu ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Inne przepisy znajdziemy w:

– Rozporządzenie. Min. Spr. Wew. I Adm. w sprawie warunków tech. użytkowania budynków mieszkalnych. Dz. U. Nr 74 poz. 836
– Rozp. Min. Pracy i Polit. Socjal. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 129 poz. 844 

– Rozp. Min. Infrast. w sprawie war. tech. jakim powinny odpowiadać bud. i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690

 – Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414

 - Rozp. Min. Spr. Wew. I Adm. w sprawie ochrony p. poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 109 poz. 719

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk