Rozmowy o prawie

Jak robić, by nic nie zrobić, czyli o unikach administracji.

Zgłosił się do mnie wczoraj klient. Wiosną złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Chciał wybudować siedlisko na terenie rolniczym. Urząd właściwy w sprawie pozwolenia na budowę odpowiedział mu pismem mającym charakter bardziej przekomarzania się niż oficjalnego stanowiska urzędu, że nie widzi takiej możliwości.

Mniejsza o argumenty, których użył urząd. Mniejsza o to, czy miał rację, czy nie. Ważne jest to, że człowiek złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Nawet, jeżeli wniosek miał wady, rolą urzędu było to, by potraktować ten wniosek w sposób określony procedurami przewidzianymi w prawie budowlanym, a nie w sposób całkowicie swobodny.

Art. 61. § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego mówi, że "postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.", a więc to, co przesłał do urzędu mój klient należało potraktować jak wniosek o wszczęcie postępowania, a nie pocztówkę z wakacji.

Jeżeli urzędowi wydawało się, że nie należy wszczynać postępowania, to powinien zastosować się do treści Art. 61a. § 1. Kpa, który mówi, że "Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania." na które to postanowienie służy zażalenie.

Z przerażeniem należy stwierdzić, że urzędy z wielką swobodą łamią prawo stosując w procedowaniu tryb urzędniczy, a nie tryb wynikający z Kodeksu postępowania administracyjnego. Chęć eliminowania upierdliwych petentów zdaje się być myślą przewodnią w wielu urzędniczych głowach. Nie pozwalajmy na to. W końcu płacimy im pensję.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk