Rozmowy o prawie

Ciekawa jestem, co minister Szyszko napisze w piśmie do prokuratury. Ciekawa jestem jak prokuratura odpowie.

Absurdalnych zachowań wokół Puszczy Białowieskiej ciąg dalszy. Wczoraj byliśmy świadkami wystąpień ministra Szyszki, który poinformował opinię publiczną o tym, że w sprawie wpisu puszczy na listę dziedzictwa przyrodniczego UNESCO ma zamiar poinformować prokuraturę.

„Wpisanie Puszczy Białowieskiej na listę dziedzictwa przyrodniczego UNESCO odbyło się niezgodnie z prawem i bez konsultacji z lokalną społecznością. Zabiegamy, aby Puszcza została wpisana na listę dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, gdyż jest świetnie udokumentowanym obiektem pod względem historii użytkowania."
Trudno powiedzieć, co ma na myśli pan Szyszko, ale na pewno należy współczuć prokuratorowi, który dostanie sprawę do swojego referatu. Mam obawy, że może dojść do poważnego testu jego kręgosłupa moralnego, bo już dzień po szokującej wypowiedzi ministra, po opublikowaniu komunikatów na stronie ministerstwa, głos zabrali naukowcy z Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk. W swoim komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych grono naukowców mających doskonałą wiedzę na tematy poruszane przez krzewiciela dobrej zmiany w pradawnej puszczy, wskazali błędy we wczorajszej wypowiedzi ministra.

W oświadczeniu, które do publicznej wiadomości przekazano za pośrednictwem portalu Facebook, członkowie Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk podkreślili, że w 1979 r. Puszcza Białowieska wpisana została na listę światowego dziedzictwa ludzkości  UNESCO nie ze względu na to, że została – jak to wskazywał pan Szyszko – uznana za las dziewiczy, czyli nietknięty ręką ludzką, ale ze względu na to, że zachodziły przesłanki wskazane w kryteriach IX i X.

Kryterium IX. Puszcza Białowieska stanowi wyjątkowy przykład procesów ekologicznych i biologicznych istotnych w ewolucji i rozwoju ekosystemów oraz zespołów zwierzęcych i roślinnych.
Kryterium X. Puszcza Białowieska obejmuje siedliska naturalne najbardziej reprezentatywne i najważniejsze dla ochrony in situ różnorodności biologicznej, włączając te, w których występują zagrożone gatunki o wyjątkowej uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki lub ochrony przyrody.
Minister Szyszko podkreślał też, że obszar, na którym są prowadzone intensywne prace leśne, znajdują się w obszarze ochronnym Natura 2000.
„Wyznaczyliśmy obszary i siedliska. Natura 2000 mówi, że to co wskazaliśmy powinno być w takim samym stanie zachowane. Tymczasem obecnie zanikają siedliska, priorytetowe z punktu widzenia UE, jak również gatunków związanych z tymi siedliskami”.

Eksperci PAN nie mieli jednak litości nad ministrem i w tym miejscu. Zwrócili uwagę na to, że nie ma żadnych sprzeczności pomiędzy oczekiwaniami UNESCO a dyrektywą siedliskową UE. Wręcz przeciwnie, obie organizacje - UNESCO i Komisja Europejska, są zdania, że obecna wycinka Puszczy zagraża jej walorom przyrodniczym, a Ministerstwo Ochrony Środowiska potwierdza ten fakt w jednym z komunikatów na swojej stronie internetowej. 

Wracając do prokuratora, to będzie miał próbę charakteru. W obecnych czasach może liczyć albo na karierę i awanse, albo na trwałe osadzenie w liniowej jednostce prokuratury, a nawet na delegację w odległe miejsce, czego doświadczyło kilku prokuratorów z dawnej Prokuratury Wojskowej.

Prokurator będzie musiał brać pod uwagę to, że na Listę Światowego Dziedzictwa  UNESCO, Puszcza Białowieska została wpisana po raz pierwszy  jeszcze za Gierka, w 1979 roku, gdy za dziedzictwo uznano głównie przedwojenne obszary chronione puszczy o powierzchni nieco ponad 5 tys. hektarów całej Puszczy Białowieskiej. Wpis ten rozszerzono w 1992 roku wkrótce kilka miesięcy po tym, jak w Wiskułach, w białoruskiej części puszczy rozwiązano ZSRR i stworzono Wspólnotę Niepodległych Państw. Ten wpis stworzył jeden kompleksowy obiekt transgraniczny. W 2014 roku wpis dotyczący polskiej części puszczy został zmodyfikowany i Dziedzictwo Światowe rozszerzone zostało na całą polską część Puszczy Białowieskiej. Wynika z tego, że co do znaczącej części obszaru chronionego wpisy na listę UNESCO zostały dokonane przed stworzeniem Dyrektywy Europejskiej Natura 2000. Być może, błędy znalazły się na etapie określania obszaru Natura 2000 na terenie puszczy. Tylko, czy to jest gwarancją zadowolenia polityków, którzy od wczoraj widzą enigmatycznego wroga, który niezgodnie z prawem wpisał puszczę do rejestrów UNESCO niezgodnie z pomysłem na dobrą zmianę.

Polska jest stroną Konwencji UNESCO z 1972 r. dotyczącej Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego. Z chwilą przyjęcia konwencji, obowiązkiem Polski jest ochrona Puszczy Białowieskiej przed zniszczeniem, a także zachowanie jej w niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń. Czy udowodnienie, że działania naruszające siedliska ptaków, zmieniające puszczę w las gospodarczy nie naruszają tych przepisów nie będzie podstawą do klęski postępowania? Nie wiem. Jestem jednak przekonana, że dyskusja o bezprawnych wpisach, a przede wszystkim prawomocne rozstrzygnięcie w postępowaniu z wniosku ministra Szyszki nie powinno nastąpić przed rozpoczęciem demontażu Puszczy Białowieskiej. Należało zbadać stan prawny, poddać go krytyce i uzyskać rozstrzygnięcia i wtedy ciąć, lub siedzieć z piłą w domu.

Znany i lubiany rysownik #ArkadiuszKrupa skomentował problem Puszczy Białowieskiej w żartobliwy, charakterystyczny sposób. Ktoś powie, że nie rozumie związku lewactwa z Puszczą Białowieską. Tyle, że lewactwo, to obecnie każdy alternatywny dla rządzących sposób myślenia i działania. Sam nie wierzę, że tak łatwo politykom opowiadać takie rzeczy, ale to robią.

Beata Nowakowska

# Adwokat Gdańsk